Удостоверения и сертификати

Строителна фирма "Иванов-53" ЕООД е член на Камарата на строителите в България и с решение 0018/19.01.2008 г. е вписана в Централния професионален регистър на строителя и има следните удостоверения:

  • първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от втора до пета категория удостоверение № I - 000615
  • втора група - строежи от транспортната структура; строежи от трета и четвърта категория удостоверение № II - 000161
  • четвърта група - втора и трета категория удостоверение № IV - 000209
  • пета група -  отделни видове СМР съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код 45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50 удостоверение № V - 000373

Сертификати от "Ти Кю Си Ес Ай - България" ООД

  • ISO 9001:2008 - Сертификат № BG 051 - QC - Система за управление на качеството
  • ISO 14001:2004 - Сертификат № BG 051 - EC - Система за управление по отношение на околната среда
  • BS OHSAS 18001:2007 - Сертификат № BG 051 - SC - Система за управление на здравето и безопасността при работа